Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliği ve Sürdürülebilirliği İçin Bilgi Ağları

AVRUPA KOMİSYONU’NUN ENT/CIP/10/B/N04S00 KODLU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI:

Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliği ve Sürdürülebilirliği İçin Bilgi Ağları

Avrupa Komisyonu, turizm alanında bilginin oluşturulması ve paylaşılması ile sürdürülebilir ve rekabetçi deneyimlerin geliştirilmesi arasında kuvvetli bir bağın kurulmasında aktif olarak rol alması amacıyla turizmle ilgili tüm paydaşlar ve taraflar için söz konusu proje teklif çağrısını yayınlamıştır.

ÇAĞRININ AMACI:
Çağrının genel amacı, turizmle ilgili rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik konularında, Avrupa çapında özellikle bölgesel araştırma odaklı kümeler, araştırma merkezleri, üniversiteler, işletmeler ve bölgesel otoriteler teşvik edilerek ve desteklenerek araştırma potansiyelini artırmaktır.

Çağrıya yönelik özel hedefler aşağıdaki şekilde özetlenmektedir. Turizm sektörü için daha elverişli bir ortam yaratmak amacıyla rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilgili araştırma faaliyetlerinin koordinasyonunu ve söz konusu faaliyetlerde işbirliğini geliştirmek Turizm sektöründe uluslararası araştırma faaliyetlerini teşvik etmek. Avrupa Turizminin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliği için gelecekte bir Avrupa Bilgi Ağı oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak.

PLANLANAN FAALİYETLERİN öZELLİKLERİ

1. Avrupa Boyutu
öngörülen projeler hem faaliyetler hem de proje ortakları hususlarında Avrupa çapında olmalıdır.
- Projeye en az 6 farklı ülkeden partner dahil olmalıdır.
- Aynı zamanda projede yer alan faaliyetler en az 6 ülkeye yoğunlaşmalıdır. önerilen faaliyetlerin Avrupa boyutunda katma değer sağlaması beklenmektedir.

2. Faaliyetler:
a) Bilgi Toplama ve AraĢtırma
Bu faaliyetin temel amacı turizm arz ve talebinin değerlendirilmesinin yanı sıra turizm konularıyla ilgili çalışmaların ve analizlerin izlenmesi ve değerlendirilmesidir.

Araştırma birimleri politika yapıcılarının yanı sıra turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler için de önemli olan konulara yoğunlaşmalıdır. Söz konusu araştırma konu başlıkları; eğitim programları/eğitim müfredatı, etiketleme/mevcut kalite ve sınıflandırma planları, markalama ve pazarlama teknikleri, arz zinciri gereksinimleri, rekabet edebilirlik/sürdürülebilirlik endeksleri, kalite yönetimi planları ve göstergeleri vs. olabilir.

b) Farkındalığın Artırılması
Farkındalığı artırma faaliyetleri başta KOBİ’ler olmak üzere direkt turizm sektörüne yönelik araştırma sonuçlarına turizm sektörünün erişimini kolaylaştıracak materyallerin hazırlanmasını ve dağıtımını öngörmektedir.

3. Sonuçlar ve Sürdürülebilirlik
Planlanan projeler ile, Avrupa’daki turizm sektöründe yer alan KOBİ’lerin inovasyon kapasitesini güçlendirilmesi, inovasyona yönelik çalışmalarının artırılması, araştırma sonuçlarının daha iyi değerlendirilmesi, inovasyon ile KOBİ’lerin rekabet edebilirliği arasında bir köprü kurulması amaçlanmaktadır.

Proje bitim tarihinden sonra teknik ve finansal olarak ortaklığın ve faaliyetlerin devamlılığının sağlanmasına yönelik stratejiler belirlenmelidir.

“Avrupa, Dünya’nın 1 No’lu Turizm Destinasyonu - Avrupa Turizmi İçin Yeni Bir Politik Çerçeve” bildirimde yer alan faaliyetler kapsamında uygulamaya yönelik olarak, önerilen projelerin olası çıktılarının kullanılması bir katma değer olarak değerlendirilecektir.

4. Raporlar Faaliyetin teknik uygulamasına dair 2 ilerleme raporu 4. ve 14. aylarda hazırlanacaktır. Teknik ve mali uygulamaya dair 1 ara rapor 9. ayda hazırlanacaktır. Faaliyetin bitiminden 3 ay sonra 1 son rapor hazırlanacaktır.

ZAMAN ÇİZELGESİ

Faaliyet başlangıcı: Şubat 2011 Faaliyetin maksimum süresi:18 ay

AB FİNANSMANI

Çağrının maksimum bütçesi: 1 Milyon Euro
Finansman sağlanacak proje sayısı: 3-4
Uygun maliyetler için maksimum AB eş-finansman oranı: %75
Projeler için maksimum AB katkısı: 330.000 Euro

SEÇİLEBİLME KRİTERLERİ

ORTAKLIK

önerilen faaliyet her biri ayrı bir CIP programı katılımcısı ülke olmak üzere en az 6 ülkede yer alan bağımsız tüzel kişilerden oluşan bir uluslararası ortaklık (çağrının amacı için oluşturulan mevcut bir ağ veya konsorsiyum) tarafından temsil edilmeli ve gerçekleştirilmelidir.

En az bir ortak, ulusal veya bölgesel bir turizm otoritesi olmak zorundadır. Bütün ortaklar turizmle ilgili eğitim veya araştırma alanında 3 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır;
- Akademik veya Eğitim kuruluşları
- Daimi araştırma kuruluşları
- En az bölgesel seviyede çalışan turizm rasathaneleri *
Diğer tüzel kişilikler (Ticaret odaları, meslek kuruluşları, uluslar arası veya Avrupa organizasyonları vb.) ek ortaklar olarak kabul edilecektir.

COĞRAFİ UYGUNLUK

Çağrı aşağıda yer alan ülkelerdeki tüzel kişiler için açıktır.
1. AB ülkeleri
2. Avrupa Ekonomik Alanına üye olan EFTA ülkeleri: Norveç, İzlanda, Lihtenştayn.
3. Aday ülkeler: Hırvatistan, Makedonya, Türkiye.
4. diğer ülkeler:
- Kurulan çerçeve anlaşmalarla Topluluk Programlarına katılımı uygun hale gelen Batı Balkan ülkeleri; Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ.
- Anlaşmaların ve prosedürlerin izin verdiği 3. ülkeler; İsrail
Diğer ülkelerden katılımda bulunulabilir ancak söz konusu ülkeler uygun maliyetler kapsamında değildir.

* Turizm rasathanesi; söz konusu tüzel kişilik kendi kurumsal faaliyetleri çerçevesinde turizm konularının analizi ve çalışmalarının gerçekleştirilmesi kadar turizm arz ve talebinin genişlemesinin değerlendirilmesi ve izlenmesi faaliyetlerini de içermelidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bahse konu çağrı kapsamında hibe anlaşması imzalayabilecek potansiyel ortak ve koordinatör olarak anılabilecek proje ortakları aşağıda verilmektedir.
1) Başvuru sahipleri ortak olan kurumlarla konsorsiyum yapısı içerisinde olmalıdır. Projeye liderlik yapacak kurumun ortakları, başvuruyu yapan koordinatör kurumla aynı seçilebilirlik kriterlerini taşımalıdır.
2) Başvurular tüzel kişiler tarafından yapılmalıdır.
3) Başvuru sahipleri aşağıda verilmekte olan kuruluşlar arasından olmalıdır: Akademik kurumlar, eğitim ve öğretim kurumları Araştırma enstitüleri Turizm rasathanesi Turizm işletmelerini içine alan mesleki veya ticari birlikler Ticaret odaları Sendikalar Resmi olmayan kuruluşlar İşveren kurumları Kamu otoriteleri veya onların uzantıları olan ağlar/kuruluşlar Yerel veya bölgesel otoriteler/turizm istatistik enstitüleri Ticari amaç gütmeyen turizm organizasyonları Uluslar arası kurumlar Tüketici kurumları

UYGUN TEKLİFLER

Başvuranlar aşağıdaki koşullara uymalıdır.

1.Başvurular standart sunuş şekli kullanılarak imzalanmalı, tarih taşımalı ve tamamlanmalıdır. Bütün formlar orijinal biçimde ve imzalarla sunulmalıdır.
2. Başvurular teklif sunuşunda yer alan şartlara uyularak zamanında yapılmalıdır.
3. Sadece kar amacı gütmeyen veya asıl amacı ticari olmayan projeler uygundur.
4. Başvurular maksimum AB katkısına uygun olmalıdır.
5. Başvurular projelerin maksimum süresine uygun olmalıdır.
6. Başvurular programlı başlangıç tarihiyle paralel olmalıdır.

TEKLİFLERİN SUNULUŞU

Elektronik ortamda başvuru yapılamamaktadır.

TEKLİFLER İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ: 01 EKİM 2010

İhale teklifleri aşağıdaki üç şekilde sunulabilir:
a) İhale teklifleri sisteme kayıt olunduktan sonra e-posta yoluyla ulaştırılabilir, (posta damgası tarihi ihale teklifinin aşağıdaki zamanında ulaştığına bir kanıt teşkil edecektir.)
European Comission
Enterprise and Industry Directorate -General

Call for Proposals No: ENTR/CIP/10/B/N04S00

Networks fort he sustainability and competitiveness of European Tourism
Directorate I, Tourism Unit
Office address: B100 4/030
B-1049 Brussels, Belgium

b) Kurye yoluyla ulaştırılabilir.(bordro tarihi, ihale teklifinin yukarıdaki adrese zamanında ulaştığına bir kanıt teşkil edecektir. )
c) Yetkili bir kişi tarafından aşağıdaki adrese elden teslim yoluyla ulaştırılabilir. (Komisyona elden teslime tarihi bilgisi teklifin son başvuru tarihinden önce zamanında ulaştığına bir kanıt teşkil edecektir. )

European Comission

Enterprise and Industry Directorate -General
Call for Proposals No: ENTR/CIP/10/B/N04S00
Networks fort he sustainability and competitiveness of European Tourism
Directorate I, UNIT I1-Tourism

Office address: B100 4/030
B-1049 Brussels, Belgium
Avenue d’Auderghem, 45
Service central de reception du courier
Avenue de Bourget , 1-3
B-1140 Bruxelles, Belgique

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4474&tpa_id=136&lang=en
Haber Listesine Dön Okuma: 2527

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016