Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Hibe Programı

Bu Hibe Programı Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) kapasitelerinin geliştirilmesini destekleyerek yerel ve ulusal düzeyde karar süreçlerine katılımlarını artırmayı ve birbirleriyle, kamu kuruluşlarıyla ve özel sektörle iletişim ve işbirliği kurmalarını teşvik etmeyi amaçlayan Aktif Katılım için Sivil Toplumun Geliştirilmesi Projesi’nin bir bileşenidir . Bu kapsamda, bu hibe programı Türkiye’de yerel düzeyde etkinlik gösteren yerel STK’ların küçük ölçekli projelerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

Programın amacı yerel STK’ların kapasitelerini güçlendirerek sivil katılımdaki rollerini iyileştirmektir.

Teklif edilen projelerin hedeflerinin aşağıda belirtilen önceliklerden birinin kapsamında yer alması gerekir:

1. Karar alma süreçlerine sivil katılım: Karar alma mekanizmalarında sivil katılımın güçlendirilmesi amacıyla kamu ve özel sektörü de içerecek şekilde paydaşlar arası bir işbirliği mekanizması oluşturarak yerel sorunlara yerel çözümler üretilmesine yönelik projeler.

2. Bilinç oluşturma: Yerelde yaşayanların programın kapsamına giren ilgili tematik alanda yerelde varolan sorunlar konusunda öncelikle bilinçlendirilmesini amaçlayan projeler. Yerel kampanyalar, eğitimler gibi faaliyetler ve bu faaliyetleri tamamlayıcı yayınlar, toplantılar, festivaller, sokak etkinlikleri vb..

3. Sivil diyalog: Yerel sorunlara ortak çözümler geliştirilmesi amacıyla kendi bölgelerinde aynı veya farklı tematik alanlarda faaliyet gösteren STK’lar arasındaki sivil diyaloğun iyileştirilmesini hedefleyen projeler. Ortaklıklara veya diğer işbirliklerine önayak oluşturacak ağ oluşturma, savunuculuk, lobicilik vb. faaliyetler. 

HİBE MİKTARI

Bu program kapsamında 200.000 EURO’nun verilmesi planlanmaktadır. 
Bu program kapsamında proje başına verilecek hibeler aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar arasında olmalıdır.

• asgari hibe miktarı: 5.000 €
• azami hibe miktarı: 10.000 €

Hibe tutarı, ayrıca Proje’nin toplam uygun maliyetleri toplamının (bütçe) %90’ından fazla olamaz. Kalan tutar başvuru sahibinin temin edeceği diğer nakit kaynaklardan sağlanmalıdır. örneğin;

• Eğer önerilen projenin toplam uygun maliyeti 10.000 EURO ise, talep edilen hibe tutarı 9.000 EURO’nun üzerinde olamaz.

Hibe tutarı, Proje’nin toplam uygun maliyetleri toplamının (bütçe) %50’sinden az olamaz. örneğin;

• Eğer önerilen projenin toplam uygun maliyeti 15.000 EURO ise, talep edilen hibe tutarı 7.500 EURO’nun altında olamaz. 
• Eğer önerilen projenin toplam uygun maliyeti 24.000 EURO ise, söz konusu proje bu program kapsamında hibe başvurusu için uygun değildir; çünkü toplam uygun maliyetin % 50’si olan 12.000 EURO’luk tutar azami hibe tutarını aşmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

• tüzel kişiliği olmak ve
• kar amacı gütmemek ve
• sivil toplum örgütü olmak  ve
• Avrupa Birliği üye ülkeleri  veya Türkiye Cumhuriyeti’ne tabi olmak  ve
• yerel bir sivil toplum örgütü olmak  ve
• bu hibe programının son başvuru tarihinden en az bir yıl öncesinde kurulmuş olmak 
Tüm başvuru sahipleri ayrıca aşağıdaki koşulu da sağlamakla yükümlüdürler: 
• Projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek

Aşağıdaki yapılar bu program kapsamında başvuruda bulunamazlar:

• Kooperatifler
• Kar amacı gütmeyen KOBİ’ler
• Birlikler
• Meslek örgütleri, odalar, işçi ve işveren sendikları, ticaret ve sanayii odaları, diğer meslek örgütleri, bunların federasyonları ve konfederasyonları
• üniversiteler, araştırma enstitüleri, ve okullar 
• Muhtarlar

Diğer Aktörler

Başvuru sahipleri diğer kuruluşlarla işbirliği yapabilirler. Ancak projede etkin rol oynayacak bu kuruluşlar hibeden seyahat masrafları ve/veya gündelikler haricinde faydalanamazlar.

Süre

Projelerin planlanan süresi 6 veya 7 ay olmalıdır.

Yer

Faaliyetler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yürütülmelidir.

Proje Konuları

Teklif edilen projenin konusu aşağıda belirtilen tematik alanlardan en az birisine girmelidir.

1. Çocuk Hakları

2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları (yeni iş olanakları yaratmak veya mesleki eğitimler düzenlemek vb. faaliyetler yoluyla kadın istihdamını iyileştirmeyi amaçlayan projeler bu program kapsamında desteklenmeyecektir)

3. Engelli Hakları

4. İnsan Hakları

5. Çevre (ağaçlandırma ve/veya atık yönetimi (çöp/atık toplama, bertaraf, geri dönüşüm vb.) faaliyetlerine ilişkin projeler bu program kapsamında desteklenmeyecektir)

Sivili Toplum örgütleri Arasındaki Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında hibe alan projeler bu program kapsamında finanse edilmeyecektir.

Faaliyet Türleri

Programın hedeflerine, önceliklerine erişmeyi amaçlayan ve uygun tematik alanlarından birine giren bütün faaliyetler, mali yardıma hak kazanabilirler.

Her bir başvuru sahibi için başvuruların sayısı 
Bir başvuru sahibi, bu teklif çağrısı kapsamında birden fazla başvuru yapabilir; ancak bir başvuru sahibi, bu teklif çağrısı kapsamında birden fazla hibeden yararlanamaz.

Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome, 
http://www.cfcu.gov.tr
http://www.stgm.org.tr.

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 25 Haziran 2010 saat 16:00’dır.
Haber Listesine Dön Okuma: 1815

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016